\ - رسانه ای در خدمت دگرگونیتلویزیون دیدگاه | رسانه ای در خدمت دگرگونی

همچنین میتوانید از سایت livestream برنامه ها را تماشا نمایید.

تلویزیون دیدگاه در ایران و اروپا از ماهواره هاتبرد قابل دریافت می باشد.

Satellite: Hotbird-13D

Transponder.90

Freq: 12520

SR: 27500

POL: Ver

همچنین می توانید تلویزیون دیدگاه را از کانال شماره 72 در glwiz مشاهده نمایید.