درباره ما

تلویزیون دیدگاه رسانه ای در خدمت ارائه ی آگاهی اجتماعی لازم برای ایجاد تغییر در ایران.

تلویزیون دیدگاه در ایران از ماهواره هاتبرد قابل دریافت می باشد.

نام ماهواره: هاتبرد  

Satellite: Hotbird-13D

Transponder.90

Freq: 12520

SR: 27500

POL: Ver

همچنین می توانید تلویزیون دیدگاه را از کانال شماره 72 در glwiz مشاهده نمایید.