جدول پخش برنامه ها

تهران 20:30 21:30 22:30 8:30 9:30
کالیفرنیا 9.00 10:00 11:00 21:00 22:00
شنبه مزدبگیران  –  –  – کاوه آهنگر(بازپخش)
یکشنبه  – تلویزیون برابری  –
دوشنبه کاوه آهنگر  –  –
سه شنبه به پیش کاوشگری جامعه کاوه آهنگر(بازپخش)
چهارشنبه دمکراسی شورایی به سوی ایران آباد
پنچ شنبه تلویزیون برابری پنجره گفتگو
جمعه صدای کارگر سوسیالیست کاوه آهنگر    –